Thursday, July 23, 2009

ber nee mai mee kon kong ter

等下就要唱那首泰语歌给lecture听咯。。。
怕怕,我最会的就是 ber nee mai mee kon kong ter
也就是我的歌名,哈哈!!

希望别出丑就好,祝福我吧 !

No comments: