Monday, July 18, 2016

习惯偷生

习惯像瘟疫
人走远了 习惯会留下
它印在忙碌与生活的间奏 
偷偷活着 诉说曾经
也唯有它能证明  它的主人曾经出现过。


                      《当习惯变成烙印•慈》

Monday, July 04, 2016

长不大

没有长不大的小孩
没有谁能永远真的长不大
心直口快也只不过是不成熟的人手里的挡箭牌


              《别拿借口当戏子•慈》