Sunday, June 12, 2016

疫苗

感情里想要复原就如同打疫苗针
每当遇到新的病毒就得札一次
直到扎满密密麻麻的伤口
才恍然看透吸毒者的身不由己


               《当毒瘾发作性时•慈》

No comments: